Prepravný poriadok

PREPRAVNÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÚ AUTOBUSOVÚ DOPRAVU
I. Úvodné ustanovenia
1.1 . Tento prepravný poriadok je vyhotovený v súlade a na vykonanie príslušných ustanovení zákona č. 56/2012 o cestnej doprave (ďalej len „zák. č. 56/2012") a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (ďalej len „Nar. č. 181/2011").
1.2. Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle Dopravcu.
1.3. Tento prepravný poriadok spolu s príslušnou tarifou je návrhom Dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy medzi Dopravcom a cestujúcim.
1.4. Prepravný poriadok upravuje podmienky prepravy osôb, príručnej batožiny, cestovnej batožiny a zvierat.
1.5. Súčasťou preprave ného poriadku je tarifa pre príležitostnú verejnú autobusovú dopravu osôb, zverejnená na webovom sídle dopravcu a v informačných centrách dopravcu.
II. Výklad pojmov
2.1. „Dopravca" je prevádzkovateľ príležitostnej osobnej cestnej dopravy v rozsahu podľa tohto prepravného poriadku, ktorý má platné povolenie na prevádzkovanie osobnej cestnej dopravy, vydané v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky.
Dopravcom je:
3Zet s.r.o.
Pod Fatrou 470/6, 034 91 Ľubochňa
IČO: 10873384
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, vložka číslo 66779/L.
2.2. „Objednávateľ" je fyzická alebo právnická osoba, ktorá u Dopravcu objedná prepravu osôb mimo pravidelné linky Dopravcu a na tento účel uzatvára s Dopravcom Prepravnú zmluvu.
2.3. „Cestujúci" je fyzická osoba, ktorá využíva služby osobnej cestnej dopravy, poskytované Dopravcom na základe Prepravnej zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a Dopravcom.
2.4. „Príležitostná doprava" je doprava, ktorej hlavnou vlastnosťou je, že autobusom alebo autokarom prepravuje skupiny cestujúcich vytvorené z podnetu Objednávateľa.
2.5. „Prepravná zmluva" je zmluva o preprave osôb, ktorú na účely vykonania prepravy osôb uzatvárajú Dopravca a Objednávateľ. Prepravná zmluva je uzatvorená prijatím objednávky Objednávateľa Dopravcom v súlade s týmto prepravným poriadkom.
2.6. „Tarifa" je dokument Dopravcu, ktorým upravuje sadzby cestovného v príležitostnej doprave a podmienky prípadných zliav na cestovnom.
2.7. „Zdravotne postihnutá osoba" alebo „Osoba so zníženou pohyblivosťou" je akákoľvek osoba, ktorej pohyblivosť pri využívaní dopravy je znížená v dôsledku akéhokoľvek telesného postihnutia (zmyslového alebo pohybového, trvalého alebo dočasného), duševného postihnutia alebo poruchy, alebo akejkoľvek inej príčiny zdravotného postihnutia, alebo v dôsledku veku a ktorej stav si vyžaduje primeranú pozornosť a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii všetkým cestujúcim, jej osobitným potrebám.
III. Druh dopravy
3.1. Dopravca prevádzkuje v súlade s týmto prepravným poriadkom vnútroštátnu a medzinárodnú príležitostnú prepravu osôb.
IV. Rozsah poskytovaných dopravných služieb
4.1. Dopravca poskytuje cestujúcim príležitostnú prepravu osôb z dohodnutého miesta nástupu do dohodnutého miesta výstupu.
4.2. Dopravca poskytuje v rámci príležitostnej dopravy osôb zároveň prepravu príručnej batožiny, cestovnej batožiny a zvierat, ktorých prepravu Dopravca v tomto prepravnom poriadku výslovne nezakazuje.
4.3. Dopravca poskytuje cestujúcim aj ďalšie služby spojené s prepravou osôb uvedené v tomto prepravnom poriadku, najmä služby súvisiace s:
a) právami cestujúcich.
b) nárokmi cestujúc ich z prípadne spôsobenej škody.
c) právami z neuskutočnenej alebo nedokončenej prepravy.
d) osobitnými právami vybranej skupiny cestujúcich.
e) uplatňovaním práv cestujúcich u Dopravcu.
V. Zmluva o preprave osôb
5.1. Zmluvu o preprave osôb uzatvárajú Dopravca a Objednávateľ týmito spôsobmi:
a) podpísaním zmluvného dokumentu označeného ako „zmluva o preprave osôb" alebo obdobným názvom, vyjadrujúcim obsahovo totožný právny úkon, v ktorom sú dohodnuté prípadné špecifické podmienky prepravy osôb odchylne od tohto prepravného poriadku a tarify
tento prepravný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou takejto zmluvy.
b) písomnou akceptáciou písomnej objednávky prepravy osôb Objednávateľom, doručenej Dopravcovi v súlade s týmto prepravným poriadkom, zo strany Dopravcu; zmluva o preprave osôb je uzavretá, ak bola písomná akceptácia objednávky Objednávateľa zo strany Dopravcu doručená do sféry Objednávateľa
5.2. Objednávateľ je oprávnený doručiť Dopravcovi písomnú objednávku príležitostnej dopravy osôb:
a) do sídla Dopravcu, uvedeného v obchodnom registri, prostredníctvom poštového doručovateľa alebo iným vhodným spôsobom.
b) faxom na faxové číslo Dopravcu uvedené na webovom sídle Dopravcu.
c) elektronickou poštou na email Dopravcu, určený pre zasielanie objednávok dopravy, uvedený na webovom sídle Dopravcu.
5.3. Objednávateľ je povinný v objednávke špecifikovať:
a) dátum a presný čas, na ktorý požaduje dopravu vykonať.
b) nástupnú a výstupnú stanicu požadovanej prepravy, prípadne ďalšie požadované zastávky.
c) ak Objednávateľ objednáva spiatočnú prepravu, alebo zájazd s viacerými zastávkami na trase, požadovaný časový interval čakania autobusu medzi príchodom do miesta určenia a odchodom z neho na ďalšie určené miesto.
d) počet cestujúcich, pre ktorých má byť doprava vykonaná a počet autobusov, v ktorých má byť doprava objednaná, ak počet cestujúcich prekračuje štandardnú kapacitu autobusu.
e) adresu na doručovanie a fakturačné údaje Objednávateľa.
f) požadované vybavenie autobusu alebo autokaru; ak Objednávateľ požadované vybavenie neuvedie, má sa za to, že Dopravca je oprávnený vykonať prepravu autobusom v štandardnom vybavení.
g) podpis a pečiatka Objednávateľa.
5.4. Dopravca je oprávnený akceptovať doručenú objednávku písomnou akceptáciou s výslovným odkazom na tento prepravný poriadok, doručenou Objednávateľovi.
a) na adresu Objednávateľa, uvedenú v objednávke, prostredníctvom poštového doručovateľa alebo iným vhodným spôsobom.
b) faxom na faxové číslo Objednávateľa, uvedené v objednávke.
c) elektronickou poštou na email Objednávateľa, uvedený v objednávke.
5.5. Dopravca je oprávnený požadovať zálohu na vykonanie objednanej prepravy až do výšky celkového cestovného za objednanú prepravu (za príslušný počet cestujúcich a kilometrov) podľa príslušnej tarify, vrátane úhrady za prepravu
batožiny. Na tento účel je oprávnený vystaviť Objednávateľovi zálohovú faktúru, ktorú mu zašle spolu s akceptáciou objednávky alebo neskôr v čase, ktorý uvedie v akceptácii objednávky. Neuhradením zálohovej faktúry v lehote splatnosti, zmluva o preprave osôb od počiatku zaniká.
5.6. Ak Dopravca nezašle Objednávateľovi zálohovú faktúru na úhradu cestovného za objednanú prepravu v čase podľa bodu 5.5., má sa za to, že zálohu na úhradu cestovného nepožaduje a objednanú prepravu vykoná v súlade s prepravnou zmluvou.
5.7. Prepravnú zmluvu je možné zrušiť výlučne pred realizáciou prepravy osôb, a to buď písomnou dohodou medzi Objednávateľom a Dopravcom alebo odstúpením Dopravcu alebo Objednávateľa od prepravnej zmluvy v súlade s týmto článkom.
5.8. Dopravca je oprávnený písomne odstúpiť od prepravnej zmluvy, ak:
a) Objednávateľ ešte neuhradil cestovné a bolo začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie na majetok Objednávateľa alebo Objednávateľ vstúpil do likvidácie.
b) Objednávateľ uhradil zálohovú faktúru len čiastočne a zostatok zálohovej faktúry neuhradí ani na výzvu Objednávateľa.
c) Dopravca nie je z objektívnych dôvodov, nezávislých na vôli Dopravcu (vyššia moc) schopný v dohodnutý deň a čas poskytnúť dohodnutú prepravu.
5.9. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od prepravnej zmluvy, ak bolo začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie na majetok Dopravcu alebo Dopravca vstúpil do likvidácie.
5.10. Odstúpenie od zmluvy musí byť odôvodnené a druhej strane doručené:
a) na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri prostredníctvom poštového doručovateľa alebo iným vhodným spôsobom. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené dňom prevzatia doručovanej zásielky adresátom, a v prípade nedoručenia zásielky, dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi.
b) na emailovú adresu uvedenú v objednávke, ak sa odstúpenie od zmluvy doručuje Objednávateľovi alebo na emailovú adresu zverejnenú na webovom sídle Dopravcu alebo na emailovú adresu osoby, ktorá bola uvedená v akceptácii objednávky Dopravcom, ak sa odstúpenie od zmluvy doručuje Dopravcovi; za deň doručenia sa považuje deň odoslania emailovej správy.
VI. Základné povinnosti Dopravcu
6.1. Dopravca prevádzkuje prepravu osôb v súlade s udelenými povoleniami, dopravnými licenciami, licenciami ES a v súlade so zák. č. 56/2012 a Nar. č. 181/2011.
6.2. Dopravca je povinný:
a) označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom.
b) zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb.
c) zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení alebo o licencii Spoločenstva podľa zák. č. 56/2012.
d) zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne alebo v priestoroch určených obcou na tento účel. (v) zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej Spôsobilosti.
e) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom a príjemcom vecí a tretím osobám.
6.3. Dopravca je povinný zverejniť tarifu na svojom webovom sídle.
6.4. Dopravca je povinný v dohodnutý dátum a čas pristaviť vozidlo s dohodnutým vybavením v dohodnutom nástupnom mieste a byť pripravený zrealizovať dohodnutú prepravu osôb.
6.5. Dopravca je povinný v prípade objednania spiatočnej dopravy alebo zájazdu s viacerými zastávkami, byť vždy v čase dohodnutom s Objednávateľom pripravený na dohodnutom mieste odchodu a umožniť všetkým cestujúcim nástup do vozidla; v prípade meškania cestujúcich s nástupom do vozidla, nie je Dopravca zodpovedný za meškanie odchodu vozidla.
6.6. Dopravca je ďalej povinný:
a) prevádzkovať dopravu prostredníctvom osôb, ktoré sú odborne a zdravotne spôsobilé a majú platné oprávnenie na vedenie daného typu vozidla.
b) používať vozidlá v predpísanom technickom stave.
c) zreteľne označiť oprávnené osoby, ktoré majú právo dávať cestujúcim pokyny na zachovanie bezpečnosti a plynulosti dopravy (vodič autobusu, dispečer).
d) starať sa v čo najvyššej možnej miere o bezpečnosť, pohodlie a nerušenú prepravu cestujúcich, príručnej batožiny, cestovnej batožiny a zvierat v súlade s týmto prepravným poriadkom.
e) v prípade dopravnej nehody sa bezodkladne postarať o bezpečnosť cestujúcich, a zabezpečiť im čo najvyššie pohodlie v súlade s týmto prepravným poriadkom.
f) vytvoriť podmienky pre plynulú a komfortnú prepravu zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s týmto prepravným poriadkom.
g) zabezpečiť prístupnosť prepravného poriadku, tarify a výňatku z tohto prepravného poriadku, týkajúceho sa práv cestujúcich, ako aj ďalších informácií potrebných pre cestujúcich v sídle Dopravcu, na webovom sídle Dopravcu a na informačných miestach Dopravcu.
h) v súlade s týmto prepravným poriadkom umožniť cestujúcim uplatňovať svoje práva na náhradu škody, spôsobenú osobitnou povahou prevádzky dopravy.
VII. Práva Dopravcu
7.1. Dopravca je oprávnený požadovať od Objednávateľa úhradu cestovného na základe vystavenej faktúry. V prípade omeškania s úhradou cestovného alebo časti cestovného, má Dopravca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.
7.2. Dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča alebo iného člena osádky autobusu, dávať pokyny a príkazy cestujúcim na účel zaistenia ich bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorí sú povinní ich uposlúchnuť.
7.3. Dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča autobusu alebo inej oprávnenej osoby Dopravcu odmietnuť prepravu cestujúceho a vylúčiť cestujúceho z prepravy, ak:
a) správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť, život alebo zdravie vodiča alebo ostatných cestujúcich.
b) cestujúci znečisťuje alebo poškodzuje vozidlo Dopravcu.
c) cestujúci má v úmysle prepraviť batožinu alebo zviera, ktorej preprava je podľa tohto prepravného poriadku vylúčená.
d) cestujúci vo vozidle fajčí alebo konzumuje alkoholické nápoje alebo existuje podozrenie, že cestujúci je pod vplyvom alkoholu alebo návykových alebo psychotropných látok.
e) cestujúci svojim hlasovým prejavom, pískaním, reprodukovaním hudby alebo iných zvukov alebo inými prejavmi pôsobí rušivo na vodiča alebo ostatných cestujúcich.
f) cestujúci akýmkoľvek iným spôsobom ohrozuje plynulosť alebo bezpečnosť dopravy, najmä vstupovaním do priestoru vodiča, nastupovaním alebo vystupovaním z vozidla mimo určenej zastávky alebo iným nevhodným konaním.
g) cestujúci napriek upozorneniu vodiča alebo inej oprávnenej osoby nerešpektuje akékoľvek ustanovenie tohto prepraveného poriadku.
7.4. V prípadoch podľa bodu 7.3. je Dopravca oprávnený prerušiť vykonávanú prepravu až do okamihu opustenia vozidla cestujúcim, ktorého konanie oprávňuje Dopravcu odmietnuť prepravu cestujúceho.
7.5. Zodpovednosť za konanie cestujúcich nesie Objednávateľ, ktorý je povinný v prípade podľa bodu 7.3. primárne upozorniť cestujúcich na možnosť ich vylúčenia z prepravy a zjednať nápravu priamo vo vozidle.
7.6. Dopravca je oprávnený prepraviť v rámci dohodnutej dopravy len taký počet osôb, ktorý dovoľuje kapacita vozidla.
VIII. Práva a povinnosti Objednávateľa
8.1. Objednávateľ má právo na poskytnutie prepravy osôb podľa prepravnej zmluvy.
8.2. Objednávateľ zodpovedá za to, že všetci cestujúci budú vždy v dohodnutý čas a na dohodnutých miestach pripravení na odchod autobusu.
8.3. Ak autobus mešká s odchodom z dohodnutého miesta oproti dohodnutému času v dôsledku meškania cestujúceho, ktorý nebol v dohodnutý čas na dohodnutom mieste pripravený na odchod autobusu, Dopravca nenesie za toto meškanie zodpovednosť a Objednávateľovi ani cestujúcim v dôsledku meškania Dopravcu nevznikajú žiadne nároky voči Dopravcovi.
8.4. Ak sa Dopravca v dohodnutý čas nedostaví na dohodnuté miesto bez zavinenia Objednávateľa alebo cestujúcich, má Objednávateľ právo na náhradu skutočnej škody, ktorá mu meškaním Dopravcu vznikla, ibaže by Dopravca meškal v dôsledku okolnosti, nezávislej na vôli Dopravcu. Maximálny rozsah náhrady škody je vo výške preukázaných skutočných nákladov, ktoré musel Objednávateľ vynaložiť v dôsledku meškania Dopravcu, do ktorých patria aj náklady na jedlo, pitie a ubytovanie cestujúcich maximálne vo výške 80,-Eur / deň a celkovo maximálne vo výške 160,-Eur za jedného cestujúceho.
IX. Základné práva a povinnosti cestujúceho
9.1. Cestujúci má právo, aby ho dopravca bezpečne, riadne a včas podľa prepravil na dohodnuté miesto / miesta.
9.2. Osoba mladšia ako 6 rokov nie je oprávnená cestovať bez sprievodu osoby staršej ako 10 rokov.
9.3. Cestujúci má právo na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky, aj cestovnej batožiny a zvierat podľa tohto prepravného poriadku.
9.4. Cestujúci má právo na informácie o podmienkach prepravy, ktoré mu je povinný poskytnúť vodič autobusu alebo iný oprávnený zamestnanec Dopravcu.
9.5. Cestujúci je povinný dodržiavať ustanovenia tohto prepravného poriadku, tarify a pokyny oprávnených zamestnancov Dopravcu. Cestujúci je povinný riadiť sa pokynmi Dopravcu, zverejnenými vo forme nápisov alebo piktogramov v a na vozidle (pokyny k nástupu a výstupu, držaniu sa a pod.).
9.6. Cestujúci je povinný správať tak, aby svojim konaním neohrozoval bezpečnosť ani plynulosť prepravy a bezpečnosť, život a zdravie vodiča a ostatných cestujúcich, nepoškodzoval vozidlo a priestor autobusovej stanice, zastávky či prístrešku pri čakaní na autobus.
9.7. Cestujúci je povinný udržiavať čistotu a poriadok v autobuse aj v priestore autobusovej stanice, zastávky či prístrešku.
9.8. V autobuse, na autobusovej zastávke a prístrešku platí prísny zákaz fajčiť.
9.9. V prípade, že cestujúci svojim konaním spôsobí škodu na majetku Dopravcu, je povinný Dopravcovi túto škodu nahradiť v súlade s ust. §420 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka. V prípade spôsobenia škody Dopravcovi, je Cestujúci povinný preukázať sa na výzvu oprávneného pracovníka Dopravcu občianskym preukazom a umožniť Dopravcovi zaznamenať si jeho osobné údaje pre účely uplatňovania náhrady škody zo strany Dopravcu.
9.10. Počas prepravy vo vozidle Dopravcu je zakázané:
a) rušiť vodiča a komunikovať s ním pri výkone dopravy.
b) zdržiavať sa na mieste, kde bráni vodičovi vo výhľade z vozidla.
c) vstupovať do priestoru vozidla vyhradeného pre vodiča.
d) fajčiť vo vozidle.
e) prepravovať vo vozidle veci v rozpore s týmto prepravným poriadkom.
f) reprodukovať hudbu, vydávať zvuky, pískať alebo hrať na hudobnom nástroji alebo sa správať akokoľvek hlučne.
g) nastupovať a vystupovať mimo vyznačené zastávky.
9.11. Cestujúci so zdravotným postihnutím a cestujúci so zníženou pohyblivosťou majú právo na vyhradené miesto vo vozidle Dopravcu.
9.12. Zdravotne postihnuté osoby, ktoré na pomoc používajúc vodiaceho psa, majú právo na prepravu spolu s vodiacim psom, označeným pre tento účel postrojom bielej farby s červeným krížom alebo bezpečnostnými oranžovými pruhmi. Vodiaci pes sa prepravuje bezodplatne.
9.13. Dopravca nie je oprávnený odmietnuť prepravu osoby z dôvodu akéhokoľvek zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti a nie je oprávnený požadovať za prepravu tejto osoby dodatočné príplatky.
9.14. Dopravca zodpovedá za stratu alebo poškodenie invalidných vozíkov, iného vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti alebo asistenčných zariadení. Škodu za stratu alebo poškodenie nahradí Dopravca alebo správca autobusovej stanice zodpovedný za danú stratu alebo poškodenie. Výška náhrady škody podľa tohto ustanovenia je rovná nákladom na nahradenie alebo opravu stratenej alebo poškodenej pomôcky alebo zariadenia.
X. Preprava batožiny
10.1. Cestujúci má právo na prepravu príručnej batožiny a v prípade, že to umožňujú kapacitné a prevádzkové podmienky, aj na prepravu cestovnej batožiny a domácich zvierat.
10.2. Príručnú batožinu prepravuje Dopravca spoločne s cestujúcim, ktorý je oprávnený prepravovať vo vozidle najviac 2 kusy príručnej batožiny, ak vodič neurčí inak. Vzhľadom na to, že príručná batožina je po celú dobu prepravy prepravovaná spolu s cestujúcim, Dopravca nezodpovedá za jej stratu, poškodenie alebo odcudzenie, iba že by poškodenie bolo spôsobené okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke.
10.3. Príručnou batožinou je:
a) vec, ktorú možno ľahko, rýchle a bezpečne naložiť a umiestniť vo vozidle, ak neohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných cestujúcich, a plynulosť prepravy.
b) detský kočík, ak je možné ho z kapacitných dôvodov ako príručnú batožinu prepravovať; ak to z kapacitných dôvodov nie je možné, prepravuje sa detský kočík ako cestovná batožina.
c) domáce zvieratá podľa podmienok uvedených v tomto článku.
d) ak to kapacitné dôvody dovoľujú, jeden bicykel alebo jeden pár lyží; ak to z kapacitných dôvodov nie je možné, prepravujú sa tieto veci ako cestovná batožina.
10.4. Detský kočík je možné prepravovať len s vedomím vodiča, v priestore vozidla je možné prepravovať najviac jeden detský kočík.
10.5. Príručná batožina sa prepravuje na mieste k tomu určenom tak, aby neohrozovala ani neobmedzovala vodiča ani ostatných cestujúcich.
10.6. Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Cestovná batožina je všetko, čo nie je príručnou batožinou a zároveň nie je vylúčené z prepravy. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom Dopravcom mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.
10.7. Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou drobné domáce zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nespôsobuje nepohodlie ostatných cestujúcich, neohrozuje ich zdravie alebo bezpečnosť a nemá vplyv na bezpečnosť a plynulosť prepravy. Zvieratá sa môžu prepravovať zásadne len v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.
10.8. Bez schránky je možné prepravovať psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkej vôdzke. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky. V čase dopravnej špičky alebo v prípade zaplnenia miest na sedenie môže byť preprava psa bez schránky odmietnutá. Ustanovenie tohto odseku s výnimkou prvej vety sa nevzťahuje na psov sprevádzajúcich zdravotne postihnuté osoby.
10.9. Vodič vozidla určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. Ak vodič určí ako miesto prepravy batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe. Cestujúci nie je oprávnený prepravovať v cestovnej batožine peniaze, šperky a iné cennosti v hodnote vyššej ako 50,-Eur.
10.10. Cestujúci je povinný označiť každú prepravovanú cestovnú batožinu svojim menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu. Ukladať a vyberať batožinu z batožinového priestoru môže cestujúci len so súhlasom vodiča.
10.11. Ak existuje podozrenie, že batožina nespĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom alebo tarifou, je vodič vozidla oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti Cestujúceho o obsahu batožiny. Ak Cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že je z prepravy vylúčená, cestujúci je povinný vylúčené veci z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn vodiča na odstránenie vecí, odstránenie batožiny zabezpečí vodič. V takomto prípade môže vodič vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného a dovozného.
10.12. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania po skončení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.
10.13. Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu za základné dovozné, najviac však do výšky 300,-EUR za jeden kus batožiny. Okrem toho je povinný znášať dovozné, ktoré cestujúci zaplatil za stratenú alebo zničenú cestovnú batožinu.
10.14. Z prepravy sú vylúčené:
a) nebezpečné veci.
b) veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi.
c) zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície.
d) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť prepravy alebo poškodiť, či znečistiť ostatných cestujúcich alebo vozidlo.
(v) veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom alebo z iného dôvodu by mohli byť cestujúcim na ťarchu.
XI. Dopravné nehody a iné mimoriadne udalosti počas prepravy
11.1. Mimoriadnymi udalosťami počas prepravy sú najmä:
a) dopravná nehoda vozidla.
b) požiar vo vozidle.
c) úraz alebo náhle ochorenie, pri ktorom je ohrozený život alebo zdravie cestujúceho, pracovníka Dopravcu alebo iných osôb.
d) nepredpokladané prerušenie dopravy, ktoré trvá dlhšie než 30 minút.
11.2. Ak cestujúci zistí, že je ohrozená bezpečnosť, život a zdravie cestujúcich, je povinný na túto skutočnosť upozorniť vodiča.
11.3. Pri mimoriadnej udalosti je vodič povinný zastaviť vozidlo a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť dopravy na mieste mimoriadnej udalosti.
11.4. Vodič je povinný nahlásiť mimoriadnu udalosť bezodkladne Dopravcovi podľa interných predpisov a poskytnúť nevyhnutnú pomoc cestujúcim, postarať sa o ich bezpečnosť, v prípade potreby zabezpečiť príjazd záchrannej zdravotnej služby a zotrvať na mieste do príchodu dopravného dispečera alebo iného oprávneného zástupcu Dopravcu.
11.5. Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k úrazu, zraneniu, poškodeniu zdravia alebo usmrteniu osôb, k škode na vozidle alebo vybavení vozidla, resp. na inom majetku Dopravcu alebo cestujúcich, je dotknutá osoba povinná poskytnúť Dopravcovi všetky údaje potrebné na riadne prešetrenie mimoriadnej udalosti.
11.6. Poškodený Cestujúci je povinný o vzniku a odhadovanej výške škody bezodkladne informovať vodiča autobusu a oznámiť mu údaje potrebné na prešetrenie vzniku škody, vrátane rozsahu škody a identifikačných údajov cestujúceho.
11.7. Dopravca zabezpečí náhradnú dopravu do cieľovej zastávky iným vozidlom bezodplatne.
11.8. Cestujúci, ktorí utrpeli v dôsledku osobitnej povahy dopravy zranenie, majú nárok na náhradu spôsobenej škody na zdraví v súlade s ust. 427 a nasl. Občianskeho zákonníka a zák. č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia
(ďalej len „zák. č. 437/2004").
11.9. Pozostalí po zomrelých cestujúcich, ktorých smrť bola spôsobená osobitnou povahou prevádzky dopravy, majú v súlade s príslušnými aplikovateľnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka právo na náhradu ujmy v prípade smrti, vrátane náhrady primeraných výdavkov na pohreb.
11.10. Cestujúci, ktorým v dôsledku osobitnej povahy dopravy vznikla škoda na prepravovaných príručnej batožine, majú nárok na jej náhradu v súlade s ust. § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ak cestujúcim vznikla škoda na prepravovanej cestovnej batožine, majú nárok
na náhradu škody podľa bodov 10.13. – 10.15. tohto prepravného poriadku.
11.11. Výška náhrady škody sa vypočíta v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zák. č. 437/2004.
11.12. V prípade nehody v dôsledku prevádzky autobusu Dopravca zabezpečí primeranú a náležitú pomoc v súvislosti s okamžitými praktickými potrebami cestujúcich po nehode. Takáto pomoc zahŕňa v prípade potreby ubytovanie, jedlo, oblečenie, dopravu a uľahčenie prvej pomoci. Poskytnutie akejkoľvek pomoci sa nepovažuje za uznanie zodpovednosti. Celkové náklady na ubytovanie na každého Cestujúceho sú obmedzené na 80 EUR za noc a najviac na dve noci.
XII. Uplatňovanie práv, reklamácie
12.1. Cestujúci uplatňuje u Dopravcu práva a nároky vyplývajúce z tohto prepravného poriadku bez zbytočného odkladu; ak sa práva neuplatnili najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, kedy mal uplatňovaný nárok vzniknúť, zaniknú. To neplatí v prípade nárokov na náhradu škody na zdraví, ktoré môže cestujúci uplatniť priamo na súde v premlčacej dobe podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
12.2. Cestujúci je povinný uplatniť svoje práva a nároky písomnou reklamáciou, v ktorej presne a jasne vymedzí, ktoré jeho práva boli akým spôsobom dotknuté a akú kompenzáciu požaduje a zároveň vznik svojich nárokov primerane odôvodní. Cestujúci je oprávnený doručiť Dopravcovi reklamáciu poštou na adresu jeho sídla alebo osobne vo výdajniach cestovných lístkov Dopravcu a v jeho informačných centrách.
12.3. Ak cestujúci podáva reklamáciu ústnou formou, spíše oprávnený zamestnanec Dopravcu o podaní reklamácie zápisnicu, ktorú je reklamujúci cestujúci povinný podpísať.
12.4. Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v bode 15.2., Dopravca vyzve reklamujúceho cestujúceho na jej doplnenie v lehote nie kratšej ako 7 pracovných dní. Ak reklamujúci cestujúci v určenej lehote reklamáciu doplní, platí, že bola podaná včas. Ak cestujúci reklamáciu v určenej lehote nedoplní a z podanej reklamácie nevyplýva dôvod na uznanie nárokov reklamujúceho, Dopravca reklamáciu odmietne.
12.5. Dopravca je povinný najneskôr do 1 mesiaca od prijatia reklamácie informovať reklamujúceho cestujúceho o tom, či je reklamácia opodstatnená, odmietnutá alebo sa stále vybavuje. Oznámenie o konečnom vybavení reklamácie musí Dopravca doručiť reklamujúcemu cestujúcemu najneskôr do 3 mesiacov od prijatia reklamácie.
12.6. Druhá časť
XIII. Osobitné ustanovenia pre medzinárodnú dopravu
13.1. Pre medzinárodnú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich článkov primerane, pokiaľ v tomto článku nie je stanovené inak.
13.2. Cestujúci je povinný počas medzinárodnej prepravy mať u seba platný cestovný doklad – pas alebo občiansky preukaz podľa toho, aký cestovný doklad vyžaduje krajina, ktorou medzinárodná trasa prechádza.
13.3. Ak preprava určitého tovaru do zahraničia podlieha osobitným predpisom, za dodržanie týchto predpisov je zodpovedný výlučne cestujúci.
XIV. Záverečné ustanovenia
14.1. Tento prepravný poriadok je voči cestujúcim účinný odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle Dopravcu a od tohto dňa sa považuje za súčasť návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb v príležitostnej doprave.
14.2. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle Dopravcu.